Nízkoenergetické zděné domy

Než začnete stavět s naší společností Annika House s.r.o.

Vyřídíme za Vás stavební povolení a komunikaci s úřady.

Můžete si vybrat z naší nabídky typizovaných projektů, které je možné upravit dle Vašich požadavků nebo Vám můžeme postavit dům podle Vašeho individuálního návrhu. Nechcete běhat po úřadech a mít ze všeho těžkou hlavu? Ulehčíme Vám tuto nepříjemnou záležitost tím, že za Vás vyřídíme stavební povolení a nejenom to ale i ostatní náležitosti ke stavbě Vašeho vybraného domu. Pravda je že z 95% našich zákazníků tuto službu využívá plnohodnotně a ke spokojenosti.

1. Konzultace se stavebním úřadem

Nejdříve klient projedná s příslušným stavebním úřadem podmínky pro stavbu a vzhled rodinného domu na daném pozemku (sklon střech, garáž apod.).

2. Bezplatná cenová nabídka a úprava dispozice

Klient si vybere na projekt na našich internetových stránkách nebo si dohodne v naší firmě individuální typ stavby.Probereme a dohodne úpravy dispozice rodinného domu a předběžný technický rozsah dodávky. Dle tohoto návrhu mu budou vypracovány pohledy a půdorysy, včetně požadovaných změn zděného domu. Zároveň zpracujeme cenovou nabídku, včetně dopravy a DPH Také stanovíme předběžný termín realizace s ohledem na potřeby klienta.

3. Financování zděných domů

Zděné domy na klíč od naší společnosti Annika House s.r.o. lze financovat z vlastních prostředků klienta nebo prostřednictvím hypotéky nebo jiných úvěrů, nebo etapově. V případě zájmu klienta je možné zajistit na některém obchodním centru jednání se zástupci bank.

Zhotovení zkrácené projektové dokumentace pro účely vyřízení hypotečního úvěru.

Zkrácená projektová dokumentace, sloužící bance jako podkladový materiál pro přiznání hypotečního úvěru na stavbu domů, je vyhotovena naší projekci do 7 dní.

4. Smlouva o dílo

Po předběžném souhlasu stavebního úřadu v místě staveniště uzavře klient na obchodním centru firmy Annika House s.r.o. smlouvu o dílo. Zároveň obdrží zpracovanou studii, která slouží jako podklad pro vypracování obchodní projektové dokumentace.

5. Projektová dokumentace

Naše projektová dokumentace obsahuje:

  • Projekt domu
  • Studie domu
  • Pohledy
  • Inženýrské sítě – přípojky
  • Osazení domu na parcele
  • Průkaz energetické náročnosti
  • Vyřízení stavebního povolení

Po podpisu smlouvy o dílo a odsouhlasení upravených půdorysů, pohledů a ceny obdrží klient pět vyhotovení projektové dokumentace provedení domu, dále pak požární posouzení, rozsah dodávky a reklamační řád. Vypracování projektové dokumentace trvá cca 5 týdnů.

Zhotovení plné projektové dokumentace pro vyřízení stavebního povolení a pro výstavbu rodinného domu.

Projektová dokumentace,je dokumentací sloužící k vyřízení stavebního povolení (rodinné domy se zastavěnou plochou nad 150 m2), popř. ohlášení (rodinné domy se zastavěnou plochou do 150 m2) a následně sloužící jako podkladový materiál pro výstavbu rodinného domu.

Při vypracování projektové dokumentace se prověřují vztahy mezi stavbou a jejím okolím z ohledů vlastnických práv, požadavků zvláště chráněných zájmů státu, požadavků občanských iniciativ, kapacit veřejného technického vybavení a vlivů stavby do prostředí. V dalších fázích se prověřují vlastnosti stavby z hlediska jejich bezpečnosti, odolnosti, prostorového uspořádání a technické vybavenosti. Protože jsou současné stavby obvykle dosti složitými soustavami struktur stavebních, technickýchpříprav i konečné dokumentace je sledovaná, jak ze strany veřejných orgánů (stavební úřady, orgány ochrany zdraví, bezpečnosti, kultury a přírody) tak ze strany jejich pořizovatelů (důvody ekonomiky výstavby a provozu) na základě formálně ustálených požadavcích na vybavenost a obsah jednotlivých částí projektů.

Projektová dokumentace je doplněna o projekt osazení na konkrétní pozemek a napojení na inženýrské sítě, popř. další náležitosti stanovené příslušným stavebním úřadem a dotčenými orgány. Při osazování je nutné posoudit specifické vlastnosti pozemku. Rozhodně se vyplatí navštívit příslušný stavební úřad, kde lze zjistit, zda zákonem stanovená pravidla pro využití parcely nejsou upravena či omezena místními vyhláškami.

6. Projekt spodní stavby a sítí

Součástí projektové dokumentace je i projekt základové desky a inženýrských sítí.Klient obdrží výkres tvaru (půdorys) základové desky a výkres vzorových řezů. Zajistíme osazení vybraného typu zděné stavby na pozemek – tedy vypracování situačního výkresu, výkres základové desky (eventuálně projekt suterénu), přípojky inženýrských sítí včetně projednání s jejich správci, výkres zpevněných ploch a oplocení. Tímto postupem získá projekt pro stavební povolení. To vše je možné provést ve spolupráci s naší firmou Annika House s.r.o.

7. Stavební řízení

Na základě vypracované projektové dokumentace požádá klient na příslušném stavebním úřadě o vydání stavebního povolení. Nebo z 95 % naše firma vše zařizuje pro klienta.

8. Smlouva o dílo

Po vyjasnění rozsahu dodávky a ceny uzavře klient s firmou Annika House s.r.o. smlouvu o dílo. Obsahem smlouvy o dílo je kromě jiného typ zděnéhp domu, termín zhotovení spodní stavby domu, termín realizace, předběžná specifikace rozsahu dodávky, cena včetně dopravného dle rozsahu dodávky domu, způsob financování. Za podmínky splnění termínů součinnosti sjednaných ve smlouvě o dílo ze strany klienta garantuje firma Annika House s.r.o. na základě uzavřené smlouvy o dílo sjednanou cenu po celou dobu až do předání stavby.

9. Spodní stavba

Po nabytí právní moci stavebního povolení naše firma zahájí a provede spodní stavbu a zajistí provedení všech přípojek – voda, elektřina, plyn a kanalizace. Zhotovení základové desky trvá přibližně 14 dní.

10. Konečná specifikace a převzetí spodní stavby

Sepsání konečné specifikace umožňuje výběr resp. upřesnění konkrétních materiálů (keramické obklady, dlažby, koberce, barevná řešení, zařizovací předměty apod.). Klient má možnost posledních úprav rozsahu dodávky oproti uzavřené smlouvě, pouze však úpravy, které už nemají zásadní vliv na konstrukci zděné stavby. Po ocenění takto do posledního detailu upřesněné výsbavy zděného domu obdrží klient cenový dodatek ke smlouvě o dílo.

11. Příprava výroby

Po úspěšném převzetí spodní stavby zahajuje firma Annika House s.r.o.  přípravu výroby krovů a objednávku oken , dveří.a nákup výběrových materiálů dle specifikace klienta.

12. Montáž

Firma Annika House s.r.o. zahajuje výstavbu zděného  rodinného domu na pozemku objednatele včetně všech řemeslných prací souvisejících s rozsahem dodávky.

13. Předání domu

Po dokončení výstavby domu předává firma Annika House s.r.o. v dohodnutém termínu zděný dům objednavateli.

14. Kolaudace

Firma Annika House s.r.o. zajišťuje podklady potřebné pro zajištění kolaudace, které se vztahují k dodávce v rozsahu daném smlouvou o dílo a event. dodatky ke smlouvě a tyto dokumenty předá klientovi v den předání stavby.